ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

Jordi Delclòs, SUFİZM'DE MÜZİĞİN TEDAVİ EDİCİ BOYUTU (Mandala Yayınları,Alquitara koleksiyonu, 2011)

http://www.mandalaediciones.com/autores/delclos-casas--jordi.asp

SUFİZM’DE MÜZİĞİN TERAPÖTİK (TEDAVİ EDİCİ) BOYUTU

Jordi Delclos Casas

 

İçindekiler

1 Sunuş

6 Teşekkür

Önsöz

8 Baskı kriterleri

9 İşaretler, kısaltmalar

10 Çeviri (yazı) sistemi

BİRİNCİ BÖLÜM:

12 SUFİ DÜNYA GÖRÜŞÜ ÜZERİNE GENEL ÖN DEĞERLENDİRMELER

13 Ruh sürgünü: Nostalji ve ilahi aşk

18 İnsanın temel kökenine eğilimi ve kendini aşma ihtiyacı

21 Varlığın Birliği ve ontolojik düzeyleri

28 Allah'ın Güzel İsimleri

32 Peygamberler yolu

34 Evrensel insan

37 Mârifet (gnosis)

41 Kalp bir ayna gibi

46 Hayali (ara) dünya

55 Nefs ve seviyeleri

İKİNCİ BÖLÜM:

60 HASTALIK VE NEDENLERİNE DOĞRU BİR ANLAYIŞ

61 Acının metafizik kökeni: Ruhun kovuluş efsanesi

65 İnsanlığın en düşük seviyesi

70 Nefsin insanı yanlış yönetmesi

78 Aklın kötü kullanımı: materyalist rasyonalizm

82 Semptomatik tıp ve tıbbi materyalizm bir perde gibi

87 Sınırın metafizik kavramı ve ihlalinin sonuçları

94 Hastalığın aydınlatıcı fonksiyonu

102 Ayırt etme kriterini geliştirme ihtiyacı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

106 SUFİ METODU VE TEDAVİ EDİCİ BOYUTU

107 İmanın işlevsel yönü

116 Doktrin ve yöntem arasındaki ilişki: Mârifet (gnosis) dereceleri

124 Manevi haller ve etaplar

125 Tövbe:  yolun kapısı

131 Yolda ilk adımlar

131 Wara

142 Zuhd

146 Güzel davranış ve güzel sözler: hastalığa yer bırakmamak

151 Şeyh, ruhun doktoru

160 Ritüel: şekli ve anlamı

165 Zikir

165      Zikir kavramın tanımı ve tekniğinin kökenleri

168      Zikrin temizleyici ve bütünleştirici özelliği

172      Zikrin önleyici özelliği

178      Zikrin geliştirici özelliği

179 Alametler hakkında meditasyon: Tefekkür

179      İlahi alametlerin yorumcusu olarak insan

182      Aktif  hayal

187      Mevlana Rumi’nin kitaplarında tefekkür ve diğer örnekler

193      Düşüncenin bitip şaşkınlığa dönüştüğü an

195 İlaç olarak Aşk ve yol olarak Güzellik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

200 SUFİ MÜZİĞİ, SUFİ DANSI (SEMA) VE TEDAVİ EDİCİ BOYUTU

201 İslam’da müziğin terapötik kullanımının kavramsal temelleri

201      İslam filozofları ve yunan mirası

204      Müziğin ekstra elementlerle bağlantısı

206      Hipokrat tıp

210      Ud tellerinin ilişkisi

212      Müziğin etkileri: dinleyiciye göre etkileri ve müziğe göre etkileri

216      Karşıt özelliklerine göre tedavi

218      Şekil olarak müzik ve madde olarak ruh: anlamın aktarımı

219      Müziğin etkileyici karakteri: sağlığın 6 ilkesinden birisi duygular

220      Yorumcunun yada bestecinin kişisel kalitesi

222 İslam’da müziğin terapötik uygulamaları

222      Orta Asya eski türk hekimleri Kam ve Baksı

226      Bimaristan kurumu ve filozof doktor yada hekim

232      Türkiye’deki Şifahaneler

232                  Edirne Şifahanesi

235                  Kayseri Şifahanesi

237                  Manisa Şifahanesi

239 İslam’da müziğin manevi kullanımı: sufi müziği

239      Mistik duyum veya sema

243      Öteki dünyanın müziği: gezegenlerin armonisi ve cennetin müziği

246      Müziğin aracılık rolü

249      Allah’ın isimlerinin ve Kuran tecvidinin tedavi edici yönü

253      Mevlana Rumi ve sema

259      Sema ve transa geçme: Aşk sarabı

261      Sufi müziğinin özgünlügü

263 Makam bilimi

263      Türk müziği makamı:

263                  Mikroton yada Koma kavramı

265                  Makamın diğer parametreleri

266                  Notaların ve komaların adı ve işareti

267                  Makamlarda diziler: dörtlüler ve beşliler

268                  Notaların isimleri

269      Türk müziği makamları

269                  Basit makamlar

269                             Bûselik makamı

275                             Kürdî makamı

278                             Râst makamı

283                             Uşşak makamı

288                             Beyâtî makamı

293                              İsfahan makamı

296                             Çârgâh makamı

298                             Hümâyûn makamı

303                             Hicâz makamı

308                             Uzzâl makamı

312                             Hüseynî makamı

318                             Muhayyer makamı
321                             Nevâ makamı

324                  Göçürülmüş  makamlar

324                              Mâhûr makamı

327                             Acem Aşîrân makamı

332                             Nihavend makamı

337                             Sultani Yegâh makamı

341                             Kürdî’li Hicâzkar makamı

345                             Hicâzkar makamı

350                  Bileşik makamlar

350                             Segâh makamı

355                             Hüzzam makamı

360                             Acem Kürdî makamı

364                             Sabâ makamı

368                             Büzürk makamı

373                             Rehavi makamı

375                             Irâk makamı

380                             Bestenigâr makamı

385                             Zîrekfend makamı

390                             Ferah Fezâ makamı

395                  Türk müziğinin temel usulleri

401      Makamın terapötik (tedavi edici) boyutu

401                  Makam seyrinin zıt özelliklerine göre tedavide terapötik uygulaması

402                  Tarih geleneğine göre terapötik etkileri

407                  Taksim

410                  Makamlar üzerine bilimsel çalışmalar:

410                             Klinik koma durumunda bulunan hastalar hakkındaki çalışma

414                             Kronik ağrılı hastalar hakkındaki çalışma

416                             Ölümcül hastalar hakkındaki çalışma

418  Sonsöz

422  Bibliyografya

434  Notlar

 

Belgeler: